Od dnia 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna jest zobowiązana prowadzić stronę internetową i zamieszczać na niej, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, informacje wymagane przez przepisy prawa oraz statuty spółek.

Obowiązek ten został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, poprzez dodanie do art. 5 Kodeksu spółek handlowych (KSH) paragrafu 5 o treści:

„Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek”.

 

Jakie dane powinny się znaleźć na stronie internetowej?

Zakres informacji podlegających publikacji w spółce komandytowo – akcyjnej określa art. 127 § 5 KSH, zgodnie z którym informacje na stronach internetowych powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres;
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Zakres informacji podlegających publikacji w spółce akcyjnej określa art. 374 § 1 KSH, zgodnie z którym informacje na stronach internetowych powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres;
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Ujawnienie powyższych danych na stronie internetowej jest zagwarantowaniem pewności obrotu, albowiem dane te pozwalają na identyfikację spółek jako uczestników obrotu i są ujawnione w rejestrze przedsiębiorców. Dotyczą stron internetowych prowadzonych bezpośrednio przez same spółki, jak też stron internetowych prowadzonych na zlecenie tych spółek przez podmioty zewnętrzne, jeżeli treść zamieszczona na tych stronach internetowych dotyczy spółek jako podmiotu prawa lub też ma związek z prowadzonymi przez spółki działalnościami.

Zwracamy ponadto uwagę, że zgodnie z art. 374 § 4 KSH powyższy stosuje się także do oddziału spółki akcyjnej mającej siedzibę za granicą, jeżeli spółka zarejestrowała oddział (oddziały) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce paragraf ten może powodować problem w zakresie ustalenia, czy spółka mająca siedzibę za granicąrzeczywiście stanowi odpowiednik polskiej spółki akcyjnej.

Ponadto spółki akcyjne i komandyto-akcyjne na prowadzonych stronach internetowych w specjalnych miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami powinny zamieszczać informacje wymagane przez przez przepisy prawa oraz statuty spółek. W praktyce będą to informacje dotyczące: planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii wydanych biegłych rewidentów.

 

Obowiązek zgłoszenia strony internetowej do Krajowego Rejestru Sądowego

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo–akcyjna jest zobowiązana zgłosić do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) adres posiadanej strony internetowej oraz każdą zmiany tego adresu, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

O powyższym obowiązku zależy w szczególności pamiętać, gdy spółkę będziemy rejestrować po dniu 1 stycznia 2020 r., albowiem niepodanie przez spółkę adresu strony internetowej we wniosku o rejestrację spółki najprawdopodobniej będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków lub zarządzeniem o zwrocie wniosku, co będzie wiązać się z przedłużeniem postępowania rejestrowego takiej spółki.

Oznacza to, że spółki które dotychczas nie ujawniły w rejestrze przedsiębiorców posiadanej strony internetowej, powinny to zrobić niezwłocznie.

 

Czy przepisy prawa przewidują sankcje z tytułu niewykonania obowiązku podawania informacji?

Przepis zawarty w art. 595 § 1 KSH przewiduje karę grzywny do wysokości 5.000,00 zł dla osób, które, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej albo komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki, dopuszczają do tego, że informacje na stronach internetowych spółek, nie zawierają minimalnego zakresu danych, o którym mowa w art. 127 § 5 i art. 374 § 1 KSH. Grzywnę nakłada sąd rejestrowy.

Ponadto, naruszenie wymogów wynikających z art. 374 KSH może rodzić również odpowiedzialność odszkodowawcząza szkodę wyrządzoną spółce na podstawie art. 483 KSH, zgodnie z którym członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

 

Podsumowując:

1. od dnia 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna jest zobowiązana posiadać stronę internetową i zamieszczać na niej dane wymagane przepisami prawa oraz statutem spółki,

2. strona internetowa powinna zawierać dane spółek, o których mowa odpowiednio w art. 127 § 5 i 374 § 1 KSH oraz miejsce wydzielone na komunikację z akcjonariuszami,

3. od dnia 1 stycznia 2020 r. adres strony internetowej każdej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej powinien zostać ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Barbara Bil

Barbara Bil

Adwokat w Kancelaria Bil

Od 2013 r. zarządza kancelarią adwokacką i wspiera przedsiębiorców w budowaniu bezpiecznych biznesów. Specjalizuje się w przygotowywaniu umów handlowych bezpiecznych dla przedsiębiorców, przekształceniach i łączeniach spółek, prawie pracy oraz prawie reklamy. Prowadzi bloga praktycyprawa.pl na łamach, którego wyjaśnia, jak rozumieć i mądrze stosować prawo w prowadzonym biznesie. Kancelaria Bil obsługuje firmy z rynku mediów i reklamy, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń i bankowości, biura rachunkowe, twórców i freelancerów, a także przedsiębiorców z branży kosmetycznej..

Adwise Group
Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Jesteśmy agencją marketingu zintegrowanego, specjalizująca się w skutecznej komunikacji oraz tworzeniu unikatowych narzędzi marketingowych.

zobacz więcej

Produkujemy filmy i animacje biznesowe szybko i efektywnie trafiające z komunikatem do odbiorców. Nasze produkcje dopasowujemy do celów i budżetu Klienta.

zobacz więcej

Kancelarię adwokacką Barbary Bil na tle innych kancelarii wyróżnia to, że zespół posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w działach prawnych małych firm oraz korporacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

zobacz więcej